Vzdělávání probíhá v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 10/2005 Sb. v platném znění. Vzdělávací program je tříletý a ukončuje se absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").

Absolvent vzdělávacího programu 26-41-N/.. Elektrotechnika  mechatronické systémy získá znalosti v interdisciplinární problematice mechatronických systémů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizace a výpočetní techniky. Charakteristickým rysem absolventa není pouhé mechanické používání naučených vědomostí a získaných dovedností, ale rozvíjení myšlenkového aparátu a systematického postupování při řešení problémů, které je pro technika nezbytné.

Obsah vzdělávacího programu je rozpracován do modulů s kreditním systémem hodnocení. Moduly jsou vyučovány typicky metodou PřednáškaDomácí přípravaCvičeníDomácí příprava. Látka je nejprve vyložena na přednášce. Student si ji nastuduje (naučí se základní fakta a dovednosti), tím se připraví na cvičení, kde je látka aktivně a důkladně procvičena (znalosti jsou prohloubeny a korigovány). Poté řeší v rámci domácí přípravy komplexnější úlohu (například i v týmu) k dosažení hlubších dovedností a souvislostí. Více viz jednotlivé moduly a průvodce studenta.

Školní rok má dvě období. V každém období je 16 týdnů výuky a 3 týdny zkouškového období (to je stejné pro denní i kombinovanou formu studia). V 16i výukových týdnech probíhá výuka v denní formě podobně jako na střední škole; v kombinované formě každý pátek obvykle od 13:30 do 19:15, výjimečně (asi dvakrát za období) ve čtvrtek také po 13:30.

Vzdělávací program umožňuje rozšířit odborné i všeobecné vědomosti a dovednosti absolventům středních odborných škol s ukončeným úplným středním odborným vzděláním. Důraz oproti středoškolským oborům je kladen na samostatnost studenta při plnění úkolů, znalost a respektování zásad bezpečnosti práce, práci s technickou dokumentací v české i cizojazyčné verzi, na osvojení požadavků profesní adaptability a ochoty dále se profesně vzdělávat a rozvíjet vlastní myšlenkový aparát a systematické postupování při řešení problémů. Dále na dovednosti s vedením menších pracovních týmů a systémové zpracování projektů s využitím všech zdrojů informací včetně odborných knihoven a prostředků ICT.

Učební plány pro denní formu studia:
Mechatronika Informační a řídicí technika Automatizace v energetice
PDF PDF PDF

 

Učební plány pro kombinovanou formu studia:
Mechatronika Informační a řídicí technika Automatizace v energetice
PDF PDF PDF

 

Navštivte naše laboratoře, ve kterých vzděláváme naše studenty. Prohlédněte si absolventské práce našich absolventů.