Cílem modulu je seznámit studenty se zaměřeními: Mechatronika, Informační a řídicí technika a Automatizace v energetice. Modul je zamýšlen jako motivační a studenti si v něm projdou laboratoře školy, kde jim bude prezentováno, co vše je můžeme se naučit v odborných modulech.

Laboratoř aplikované informatiky - 3D prohlídka

Laboratoř aplikované informatiky - panoramatická fotografie Laboratoř aplikované informatiky je vybavena počítači, které prostřednictvím profesionálních měřicích karet umožňují komunikaci s laboratorními modely. Tyto modely reprezentují reálné technologie, které se vyskytují v oblasti průmyslové automatizace (mechanika, elektřina a magnetizmus, proudění kapalin a plynů, vedení tepla, fotovoltaika a tak dále). Některé modely v laboratoři jsou dílem našich absolventů a kolegů.

Ve vyšších ročnících se studenti v této laboratoři naučí analyzovat chování systémů, vytvářet jejich modely v počítači, identifikovat jejich neznámé konstanty, verifikovat je a následně navrhovat a realizovat (naprogramovat) algoritmy k jejich řízení.

Lab 227a Lab 227b Lab 227c

Některé modely v laboratoři jsou dílem našich absolventů a kolegů. Podívejte se na krátké video.

Video: tvorba absolventská práce - Patrik Pavlát - Wattův odstředivý regulátor

Laboratoř elektroinstalací

Laboratoř elektroinstalací je vybavena rozváděči (elektrická přípojka, elektroměrový rozváděč, hlavní rozváděč, distribuční transformátor, rozváděč kompenzace, dvousběrnicový rozvod, průmyslový rozváděč) a zkušebními panely (doplňková ochrana proudovým chráničem, doplňková ochrana napěťovým chráničem, přepěťová ochrana, selektivita jištění, měření (proudová trafa, měřicí ústředna, měřicí svorkovnice), měření spínacích přístrojů).

Lab E202 Lab E202 Lab E202
Laboratoř energetiky - zdrojů energie

Laboratoř energetiky je vybavena učebními pomůckami z oblasti energetiky a řízení funkčních energetických bloků. Nedílnou součástí laboratoře je akumulátorovna, solární panely fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE), fototermický panel (dále jen FTP), větrná elektrárna a tepelné čerpadlo na principu voda-voda.

FVE představuje kompletní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,5 kWe jejíž součástí jsou solární panely, akumulátory elektrické energie, napěťový střídač, řídicí panely včetně napojení na internet a řídicí SW, který slouží k dálkovému sběru a vyhodnocování dat.

FTP se skládá z fototermického panelu, čerpadlového komplexu (primární a sekundární topný okruch) a řídicí rozváděčové soupravy tohoto komplexu. Řízení zajišťuje průmyslový počítač na bázi PLC, který je napojen na školní ethernetovou síť.

Větrná elektrárna má výkon do 300 W a skládá se z subkomplexu větrné vrtule, akumulátoru elektrické energie, napěťového střídače, řízení dobíjení akumulátorů, komunikace s dodavatelem elektrické energie a silových elektrických obvodů.

Řidicí systém fotovoltaické elektrárny Fotovoltaická elektrárna Akumulace teplé vody
Laboratoř CNC techniky

Výuka CNC techniky má na škole velkou tradici, která se odvíjí od dlouholeté spolupráce s firmou MAS Kovosvit, výrobcem obráběcích strojů. Laboratoř dnes soustřeďuje zejména výukové sestavy počítačem řízených strojů (CIM), produkční stroje – soustruh, frézku a obráběcí centrum s řídicími systémy Heidenhain a Fanuc a tzv. grafické simulátory s řízením Siemens a Philips.

Pro výuku studentů VOŠ jsou určeny především zmíněné výukové sestavy CIM. Starší sestava obsahuje CNC soustruh, CNC frézku, dva průmyslové roboty Mitsubishi a řetězový dopravník palet polotovarů a dílců. Zcela nová a moderní sestava je vybavena CNC soustruhem i frézkou, robotem a pásovými dopravníky polotovarů a dílců. Na zařízeních lze získat veškeré znalosti a dovednosti z CNC techniky (ovládání a seřizování strojů, programování, technika obrábění, výroba součástí, zabezpečení kvality apod.) a z robotiky (práce s roboty, jejich programování, řešení manipulačních úloh).

Lab C55d Lab C55d Lab C55d
Laboratoř pneumatiky a elektropneumatiky

Laboratoř pneumatiky a elektropneumatiky je vybavena moderními výukovými stanicemi Festo Didactic. Tyto stanice spolu s přidruženými didaktickými pomůckami slouží k výuce automatizační techniky se zvláštním zřetelem k co největšímu přiblížení výuky k praxi. Obsahem jednotlivých školení je popis a aplikace jednotlivých pneumatických a elektropneumatických prvků, systematické navrhování příslušných kombinačních a sekvenčních obvodů, metody detekce a odstraňování závad v pneumatických a elektropneumatických obvodech.

Výukou zde procházejí žáci 4. ročníku oboru elektrotechniky a dále jsou zde pravidelně pořádány specializované kursy pro zaměstnance vybraných elektrotechnických a strojírenských firem. V současné době jsme oprávněni školit a vydávat certifikáty v kursech PN 111 – „Úvod do pneumatiky“, PN 281 – „Úvod do elektropneumatiky“ a PN 122 – „Pneumatické řídicí systémy“.

Lab C55b Lab C55b Lab C55b
Laboratoř procesní automatizace

V laboratoři najdeme nejmodernější soustavu čtyř výukových stanic tzv. procesní automatizace Festo. Na stanicích je možno ovládat a regulovat procesy filtrace, směšování, ohřevu a ochlazování, dávkování apod. Stanice jsou vybaveny snímači i akčními členy, které jsou v tomto oboru procesní techniky používány. K řízení jsou využity systémy firmy Siemens s barevnými dotykovými panely.

Lab C55a Lab C55a Lab C55a
Laboratoř řídicích systémů

Laboratoř řídicích systémů je vybavena volně programovatelnými automaty (dále jen PLC – programmable logic controller) na nichž probíhá výuka programování technologických celků. Vlastní vývoj řídicího programu pro PLC se realizuje na personálních počítačích, které jsou se všemi PLC on-line propojeny. Veškeré technologie, které se pomocí PLC řídí spadají do oblasti průmyslové a komerční automatizace. Výuka plynule navazuje na výuku základních fyzikálních procesů z Laboratoře aplikované informatiky. Ve vyšších ročnících se studenti v této laboratoři naučí programovat PLC automaty.

Lab C114 Lab C114
Lab C114
Laboratoř senzoriky a pohonů

Laboratoř senzoriky shromažďuje nejčastěji používané snímače především vzdálenosti a přiblížení. Jedná se o senzory indukční, kapacitní, optické, ultrazvukové, magnetické. Dále jsou k dispozici snímač tlaku, teploty a vibrací. Cílem výuky je poznat vlastnosti a využití snímačů.

Laboratoř pohonů obsahuje výukovou sestavu Feedback s nejrůznějšími motory (stejnosměrné, střídavé) a generátory. Na soupravě je možno ukázat připojení, rozběh, regulaci, zatěžování a měření každého druhu motoru či generátoru. V laboratoři je dále instalováno obdobné soustrojí elektrických točivých strojů, které je možno provozovat v nejrůznějších režimech. Konečně v laboratoři nalezneme sestavu tzv. inteligentních pohonů. Jde o synchronní motory řízené počítačem, jejichž vlastnosti nelze konvenčními stroji dosáhnout.

Lab C55c
Laboratoř zabezpečovacích systémů

Laboratoř zabezpečovacích systémů je vybavena programovatelnými zabezpečovacími systémy (dále jen EZS – elektronický zabezpečovací systém a EPS – elektronický požární systém) na nichž probíhá v laboratoři výuka nasazování, programování a parametrizování komplexů EPS a EZS. Veškeré objekty a technologie, které se zabezpečují prostřednictvím EPS a EZS spadají do oblasti průmyslové a komerční automatizace. Výuka plynule navazuje na výuku základních fyzikálních procesů z laboratoře aplikované informatiky a na výuku z laboratoře řídicích systémů.

Lab C111 Lab C111 Lab C111
Po absolvování modulu student:
  1. má představu o daném zaměření;
  2. má představu, které volitelné moduly bude dále absolvovat.

Kreditů: 5