Student po upevnění gramatické struktury jazyka dokáže komunikovat v cizím jazyce o problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech německy hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce porozumět odborně zaměřenému textu.

Po absolvování modulu student:
  1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
  2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
  3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
  4. rozumí zkratkám, symbolům;
  5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
  6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5