Cílem modulu je seznámit studenty se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami. Dále jsou podávány informace o funkcích elektráren všech typů, topologii schémat zapojení, provozních režimech a regulaci. Rovněž jsou probírány specifické otázky rozptýlených a obnovitelných zdrojů a jejich připojení do systému.

Po absolvování modulu student:
 1. vyzná se v základních typech parních a plynových elektrárenských oběhů;
 2. zná strukturu elektrické části malých i velkých elektráren;
 3. je schopen analyzovat provozní režimy elektrárenských zdrojů;
 4. dokáže zhodnotit možnosti připojení zdrojů elektrické energie do přenosových a distribučních soustav.

Kreditů: 9

Cílem modulu je seznámit studenty s legislativními a technickými podmínkami provozování elektroenergetických soustav. Modul se zabývá způsoby provozování sítí všech napěťových hladin, optimalizace režimů, řízení činného a jalového výkonu v izolovaných a propojených soustavách na straně spotřeby i výroby, dispečerským řízením soustav. Také informuje o možnostech propojování soustav i o mimořádných stavech a hodnocením spolehlivosti

Po absolvování modulu student:
 1. pochopí základní vazby mezi systémovými elektrickými veličinami v soustavách;
 2. naučí se principy řízení soustav ve standardních i mimořádných stavech;
 3. umí stanovit potřebné podmínky pro provoz přenosových a distribučních soustav;
 4. rozumí chování subjektů ES v liberalizovaném prostředí.

Kreditů: 5

Cílem výuky je získání řady dovedností z oblasti průzkumu trhu, zpracování anket či správné cenové tvorby u nových výrobků a služeb. Pozornost je při výuce věnována i manažerským dovednostem. Prohlubují se dovednosti komunikace z pozice jak vedoucího pracovníka, tak i zaměstnance. V průběhu celé výuky je kladen důraz na celkový projev studenta a na rozvoj jeho schopnosti komunikovat. Modul je zařazen mezi vyučovací moduly tak, aby doplnil a ucelil vzdělání odborníků – techniků. Vychází se z předpokladu, že absolvent VOŠ daného oboru se v praxi uplatní jako vedoucí pracovník, a k tomu je nezbytné, aby se dokázal správně orientovat na trhu.

Po absolvování modulu student:

 1. dokáže popsat historii vývoje marketingu a managementu ve světě a u nás, zná hlavní osobnosti a nositele vývoje;
 2. ovládá základní pojmy používané v managementu a marketingu i jejich aplikaci do praxe;
 3. je schopen používat základní podnikatelské činnosti, ovládá obsah profese – manager a jeho úlohy v podnikání.

Kreditů: 3