Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou měření a diagnostikování technických systémů. V prvním období je studentům vysvětlen základní princip činnosti technických systémů, kde je důraz kladen na znalosti fyzikálních principů. V dalším období je výuka zaměřena na praktické procvičování možností a způsobů jak provozních, tak později diagnostických měření. Nedílnou součástí modulu je i využití počítačové techniky a vhodného softwarového vybavení za účelem vyhledávání chyb při činnosti technických systémů.

Po absolvování modulu student:
 1. zná problematiku měření základních technických fyzikálních veličin jak elektrické, tak neelektrické povahy a orientuje se v ní;
 2. dokáže zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých typů technického měření;
 3. dokáže rozpoznat a vymezit možnosti měření na složitých technických systémech;
 4. tvoří protokoly o naměřených hodnotách plně v souladu s platnými předpisy a normami;
 5. diagnostikuje komplexně technický systém;
 6. stanoví typ chyb (provozní, fatální, nahodilé apod.);
 7. realizuje preventivní kontroly technických systémů a stanoví časové harmonogramy oprav.

Kreditů: 8

Cílem modulu je seznámit studenty se základní problematikou měřících čidel, měřících systémů a akčních členů používaných v automatizační technice. V první části se studenti seznámí s fyzikálními principy a projektováním jednotlivých čidel určených k měření a snímání základních fyzikálních veličin. V další části je tato problematika rozšířena o komplexní měřící systémy, především o převodníky fyzikálních veličin a jejich nasazení a využití v automatizační technice. Ve třetí části se studenti seznámí s akčními členy projektované pro jednotlivé fyzikální veličiny a seznámí se s jejich nasazením v technické praxi.

Po absolvování modulu student:
 1. zná problematiku měřících čidel používaných v automatizační technice a orientuje se v ní;
 2. zná problematiku převodníků a snímačů fyzikálních veličin a orientuje se v ní;
 3. zná problematiku akčních členů používaných v automatizační technice a je schopen tyto naprojektovat dle zadání;
 4. dokáže zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých snímačů a převodníků fyzikálních veličin;
 5. dokáže zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých akčních členů dle zadání do komplexního systému;
 6. dokáže rozpoznat a vymezit nasazení snímačů a akčních členů do komplexu automatického řízení

Kreditů: 5