Cílem modulu je seznámit studenty se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami. Dále jsou podávány informace o funkcích elektráren všech typů, topologii schémat zapojení, provozních režimech a regulaci. Rovněž jsou probírány specifické otázky rozptýlených a obnovitelných zdrojů a jejich připojení do systému.

Po absolvování modulu student:
 1. vyzná se v základních typech parních a plynových elektrárenských oběhů;
 2. zná strukturu elektrické části malých i velkých elektráren;
 3. je schopen analyzovat provozní režimy elektrárenských zdrojů;
 4. dokáže zhodnotit možnosti připojení zdrojů elektrické energie do přenosových a distribučních soustav.

Kreditů: 9

Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou řídicích systémů založených na bázi průmyslových počítačů, programovatelných automatů, a řídicích systémů. V prvním období je studentům vysvětlen princip činnosti hardware řídicích systémů a zejména pak možnosti jejich programování dle platných norem. V dalším období je výuka zaměřena na praktické procvičování možností a způsobů programování jednotlivých řídicích systémů. Nedílnou součástí modulu je i využití počítačové techniky a vhodného softwarového vybavení za účelem programování offline, vizualizace jednotlivých automatizačních úloh a komunikace s nadřazeným systémem.

Po absolvování modulu student:

 1. zná problematiku hardware řídicích systémů a orientuje se v ní;
 2. zná problematiku programování řídicích systémů a jejich odlišností od klasického programování (norma IEC 1131.3);
 3. dokáže zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých programovacích jazyků;
 4. dokáže rozpoznat a vymezit úlohu automatického řízení;
 5. tvoří a odlaďuje program v daném vývojovém prostředí nebo přímo v daném řídicím systému;
 6. diagnostikuje řídicí systém;
 7. instaluje a oživuje řídicí systém;
 8. vytváří vizualizaci procesu řízeného řídicím systémem.

Kreditů: M:5, IRT:8

Student po upevnění gramatické struktury jazyka na pokročilé úrovni dokáže s jistotou komunikovat v cizím jazyce o klíčových problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech, zná hospodářský význam anglicky hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci, volně tlumočit v odborném jazyce. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce zpracovat vlastní odborně zaměřený projev (v písemné nebo ústní formě). Využívá aktivně jazykové příručky, slovníky.

Po absolvování modulu student:
 1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
 2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
 3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
 4. rozumí zkratkám, symbolům;
 5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
 6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5

Student po upevnění gramatické struktury jazyka dokáže komunikovat v cizím jazyce o problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech německy hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce porozumět odborně zaměřenému textu.

Po absolvování modulu student:
 1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
 2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
 3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
 4. rozumí zkratkám, symbolům;
 5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
 6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5

Cílem modulu je seznámit studenty s legislativními a technickými podmínkami provozování elektroenergetických soustav. Modul se zabývá způsoby provozování sítí všech napěťových hladin, optimalizace režimů, řízení činného a jalového výkonu v izolovaných a propojených soustavách na straně spotřeby i výroby, dispečerským řízením soustav. Také informuje o možnostech propojování soustav i o mimořádných stavech a hodnocením spolehlivosti

Po absolvování modulu student:
 1. pochopí základní vazby mezi systémovými elektrickými veličinami v soustavách;
 2. naučí se principy řízení soustav ve standardních i mimořádných stavech;
 3. umí stanovit potřebné podmínky pro provoz přenosových a distribučních soustav;
 4. rozumí chování subjektů ES v liberalizovaném prostředí.

Kreditů: 5

Cílem modulu je naučit studenty aplikovat znalosti z matematiky a fyziky do oblasti mechaniky. Dále doplnit jejich dovednosti o principy a potřebné výpočty pro řešení úloh v oboru mechanika. Seznámit je s aplikací oboru pružnosti a pevnosti se zřetelem pro dimenzování či kontrolu součástí.

Po absolvování modulu student:

 1. orientuje se v základech strojnictví, zná základní strojní součásti;
 2. orientuje se v oblasti mechaniky, řeší úlohy z jednotlivých částí mechaniky;
 3. zná mechaniku z pohledu Lagrangeových rovnic a umí ji využívat;
 4. orientuje se v oblasti pevnosti-pružnosti se zřetelem na dimenzování strojních součástí.

Kreditů: 5

Cílem modulu je doplnit ucelené vzdělání absolventa VOŠ. Pozornost je věnována tomu, aby se student dokázal zorientovat v základních problémech pracovního a obchodního práva. Aby byl schopen v praxi využívat základní pojmy z oblasti práva a přesně chápal jejich význam. V modulu je kladen důraz na aktualizaci a změny v této oblasti práva.

Po absolvování modulu student:

 1. rozumí základním pojmům používaným v pracovním a obchodním právu;
 2. umí základní teoretické znalosti z pracovního a obchodního práva aplikovat v praxi;
 3. chápe úlohu pracovního a obchodního práva v oblasti podnikání.

Kreditů: 2