V první části modulu je výuka zaměřena na principy, konstrukci, vlastnosti, použití a provozování elektrických strojů netočivých i točivých. Probírány jsou též elektrické stroje pro energetiku. Druhá část modulu se zabývá nejprve teorií vypínání stejnosměrných i střídavých elektrických obvodů. Dále jsou probrány jisticí a ochranné přístroje v rozvodech nízkého napětí, jejich charakteristiky a aplikace.

Po absolvování modulu student:
 1. rozumí základním elektromechanickým přeměnám energie;
 2. zná principy, provedení a fungování elektrických strojů;
 3. je schopen popsat aplikace elektrických strojů v energetice;
 4. ovládá principy a aplikace spínacích, jisticích a ochranných elektrických přístrojů.

Kreditů: 9

Cílem modulu je seznámit studenty se základy navrhování elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech nn. Dále je modul zaměřen na projektování a tvorbu technické dokumentace v silnoproudé elektrotechnice, technické a právní předpisy, postup při projektování, použití moderních SW produktů. Přehled základních typů projektů - projekt v bytové výstavbě, projekt inženýrských sítí, projekt ochran a zemnění, jednopólová schémata a montážní výkresy. Stavební výkresy a projekty neelektrických rozvodů.

Po absolvování modulu student:
 1. rozumí základním principům navrhování a dimenzování elektrických rozvodů;
 2. je schopen tvořit technickou dokumentaci pro elektrotechnické projekty;
 3. je seznámen se základními postupy při projektování;
 4. naučí se ovládat SW vhodné pro projektovou činnost

Kreditů: 6

Cílem modulu je seznámit studenty s výkonovými polovodičovými součástkami, jejich dimenzováním a řazením do podoby měničů: usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, střídače, měniče kmitočtu. Obsahem jsou také základy elektromagnetické kompatibility a přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi. Dále je modul zaměřen na oblast elektrických pohonů s různými typy motorů, jejich provozní stavy, řízení rychlosti, uvádění do provozu.

Po absolvování modulu student:
 1. vyzná se v typech výkonových polovodičových součástek a jejich použití ve výkonových měničích;
 2. dokáže aplikovat výkonové měniče ve vhodných aplikacích;
 3. rozumí chování měničů ve vztahu na napájecí síť;
 4. umí aplikovat a řídit elektrické pohony pro různé typy motorů.

Kreditů: 6