V první části modulu je výuka zaměřena na principy, konstrukci, vlastnosti, použití a provozování elektrických strojů netočivých i točivých. Probírány jsou též elektrické stroje pro energetiku. Druhá část modulu se zabývá nejprve teorií vypínání stejnosměrných i střídavých elektrických obvodů. Dále jsou probrány jisticí a ochranné přístroje v rozvodech nízkého napětí, jejich charakteristiky a aplikace.

Po absolvování modulu student:
 1. rozumí základním elektromechanickým přeměnám energie;
 2. zná principy, provedení a fungování elektrických strojů;
 3. je schopen popsat aplikace elektrických strojů v energetice;
 4. ovládá principy a aplikace spínacích, jisticích a ochranných elektrických přístrojů.

Kreditů: 9

Cílem modulu je seznámit studenty s modelováním dynamických systémů v počítači, se základní identifikací systémů, s návrhem základních řídicích algoritmů pro tyto systémy a s aplikací navržených algoritmů na reálných laboratorních modelech, kde si studenti otestují své teoretické dovednosti v reálném světě.

Po absolvování modulu student:

 1. simuluje matematický model reálného dynamického systému na PC;
 2. analyzuje vlastnosti matematického modelu pomocí simulace;
 3. identifikuje neznámé konstanty matematického modelu;
 4. verifikuje správnost identifikovaného modelu dynamického systému;
 5. navrhuje základní PID regulátory;
 6. simuluje regulační smyčku v počítači, analyzuje její vlastnosti;
 7. aplikuje navržený regulátor na reálný dynamický (laboratorní) systém;
 8. dokáže se orientovat v odborné literatuře.

Kreditů: M:8, IRT:11, AvE:8

Cílem modulu je seznámit studenty se základy navrhování elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech nn. Dále je modul zaměřen na projektování a tvorbu technické dokumentace v silnoproudé elektrotechnice, technické a právní předpisy, postup při projektování, použití moderních SW produktů. Přehled základních typů projektů - projekt v bytové výstavbě, projekt inženýrských sítí, projekt ochran a zemnění, jednopólová schémata a montážní výkresy. Stavební výkresy a projekty neelektrických rozvodů.

Po absolvování modulu student:
 1. rozumí základním principům navrhování a dimenzování elektrických rozvodů;
 2. je schopen tvořit technickou dokumentaci pro elektrotechnické projekty;
 3. je seznámen se základními postupy při projektování;
 4. naučí se ovládat SW vhodné pro projektovou činnost

Kreditů: 6

Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou řídicích systémů založených na bázi průmyslových počítačů, programovatelných automatů, a řídicích systémů. V prvním období je studentům vysvětlen princip činnosti hardware řídicích systémů a zejména pak možnosti jejich programování dle platných norem. V dalším období je výuka zaměřena na praktické procvičování možností a způsobů programování jednotlivých řídicích systémů. Nedílnou součástí modulu je i využití počítačové techniky a vhodného softwarového vybavení za účelem programování offline, vizualizace jednotlivých automatizačních úloh a komunikace s nadřazeným systémem.

Po absolvování modulu student:

 1. zná problematiku hardware řídicích systémů a orientuje se v ní;
 2. zná problematiku programování řídicích systémů a jejich odlišností od klasického programování (norma IEC 1131.3);
 3. dokáže zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých programovacích jazyků;
 4. dokáže rozpoznat a vymezit úlohu automatického řízení;
 5. tvoří a odlaďuje program v daném vývojovém prostředí nebo přímo v daném řídicím systému;
 6. diagnostikuje řídicí systém;
 7. instaluje a oživuje řídicí systém;
 8. vytváří vizualizaci procesu řízeného řídicím systémem.

Kreditů: M:5, IRT:8

Student po upevnění gramatické struktury jazyka na pokročilé úrovni dokáže s jistotou komunikovat v cizím jazyce o klíčových problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech, zná hospodářský význam anglicky hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci, volně tlumočit v odborném jazyce. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce zpracovat vlastní odborně zaměřený projev (v písemné nebo ústní formě). Využívá aktivně jazykové příručky, slovníky.

Po absolvování modulu student:
 1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
 2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
 3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
 4. rozumí zkratkám, symbolům;
 5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
 6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5

Student po upevnění gramatické struktury jazyka dokáže komunikovat v cizím jazyce o problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech německy hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce porozumět odborně zaměřenému textu.

Po absolvování modulu student:
 1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
 2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
 3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
 4. rozumí zkratkám, symbolům;
 5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
 6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5

Cílem modulu je naučit studenty využívat možnosti osobních počítačů k zefektivnění výpočetních postupů s možností navrhnout vlastní aplikace pro řešení konkrétních úloh. V prvním ročníku je modul zaměřen na simulaci modelů reálných fyzikálních systémů a základy algoritmizace, ve druhém ročníku na programování a ve třetím na databázové systémy.

Po absolvování modulu student:
  1. umí formulovat a analyzovat problém;
  2. navrhuje řešení problému s použitím odpovídajících metod;
  3. umí pracovat s odbornou literaturou;
  4. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

   Kreditů: M:5, IRT:8, AvE:5

   Cílem modulu ve druhém ročníku je naučit studenty pracovat s měřicími přístroji elektro, použít vybrané metody měření elektrických veličin a zpracovávat protokoly o měření. Cílem modulu ve třetím ročníku je naučit studenty měřit základní neelektrické veličiny, pracovat s měřicím strojem, pochopit význam vibrační diagnostiky a prakticky jí používat.

   Po absolvování modulu student:

   1. dokáže zvolit správné měřicí přístroje a metodu měření pro daný problém (elektrický i neelektrický);
   2. pracuje s měřícími přístroji;
   3. pracuje s osciloskopem;
   4. zná význam vibrodiagnostiky v systému údržby strojů;
   5. dovede měřit a posuzovat chvění strojů a zařízení;
   6. zpracovává protokol o měření.

   Kreditů: 5

   Cílem modulu je, aby si student osvojil doporučenou strukturu absolventské práce, metodiku tvorby respektující pravidla pro zpracování odborných prací (vědecké komunikace) včetně pravidel bibliografické citace a citační etiky. Současně modul zajistí, aby si student vybral (nebo mu bylo zadáno) téma absolventské práce, seznámil se se svým vedoucím práce a dohodli se na řešeném problému a očekávaném výsledku. Jsou stanoveny cíle absolventské práce a postupy tvorby k jejich dosažení.

   Po absolvování modulu student:

   1. umí používat bibliografické citace v souladu s normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2;
   2. ctí zásady citačních pravidel a citační etiky, respektuje §31 Z č.121/2000Sb. O právu autorském;
   3. sestaví formálně i obsahově správně stránku s citacemi Literatura/Soupis bibliografických citací (Použité zdroje);
   4. pochopí doporučenou strukturu absolventské práce a aplikuje znalosti na přípravu své práce;
   5. zpracuje předběžný návrh zadání absolventské práce, který obsahuje téma, název a cíl absolventské práce, řešený problém a očekávané výsledky;
   6. zná vedoucího své absolventské práce a je s ním závazně dohodnut na postupu své práce.

   Kreditů: 1

   Cílem modulu je seznámit studenty s výkonovými polovodičovými součástkami, jejich dimenzováním a řazením do podoby měničů: usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, střídače, měniče kmitočtu. Obsahem jsou také základy elektromagnetické kompatibility a přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi. Dále je modul zaměřen na oblast elektrických pohonů s různými typy motorů, jejich provozní stavy, řízení rychlosti, uvádění do provozu.

   Po absolvování modulu student:
   1. vyzná se v typech výkonových polovodičových součástek a jejich použití ve výkonových měničích;
   2. dokáže aplikovat výkonové měniče ve vhodných aplikacích;
   3. rozumí chování měničů ve vztahu na napájecí síť;
   4. umí aplikovat a řídit elektrické pohony pro různé typy motorů.

   Kreditů: 6