Student po upevnění gramatické struktury jazyka na pokročilé úrovni dokáže s jistotou komunikovat v cizím jazyce o klíčových problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech, zná hospodářský význam anglicky hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci, volně tlumočit v odborném jazyce. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce zpracovat vlastní odborně zaměřený projev (v písemné nebo ústní formě). Využívá aktivně jazykové příručky, slovníky.

Po absolvování modulu student:
 1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
 2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
 3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
 4. rozumí zkratkám, symbolům;
 5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
 6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5

Student po upevnění gramatické struktury jazyka dokáže komunikovat v cizím jazyce o problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech německy hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce porozumět odborně zaměřenému textu.

Po absolvování modulu student:
 1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
 2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
 3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
 4. rozumí zkratkám, symbolům;
 5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
 6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5

Cílem modulu ve druhém ročníku je naučit studenty pracovat s měřicími přístroji elektro, použít vybrané metody měření elektrických veličin a zpracovávat protokoly o měření. Cílem modulu ve třetím ročníku je naučit studenty měřit základní neelektrické veličiny, pracovat s měřicím strojem, pochopit význam vibrační diagnostiky a prakticky jí používat.

Po absolvování modulu student:

 1. dokáže zvolit správné měřicí přístroje a metodu měření pro daný problém (elektrický i neelektrický);
 2. pracuje s měřícími přístroji;
 3. pracuje s osciloskopem;
 4. zná význam vibrodiagnostiky v systému údržby strojů;
 5. dovede měřit a posuzovat chvění strojů a zařízení;
 6. zpracovává protokol o měření.

Kreditů: 5

Cílem modulu je naučit studenty provozování nevýrobního a výrobního mechatronického systému. Příkladem nevýrobního systému bude teplovodní solární systém, jako výrobní systém bude probrán výukový PVS.

Po absolvování modulu student:

 1. má reálnou představu o provozování fototermického systému;
 2. dovede provozovat PVS.

Kreditů: 5

Cílem modulu je naučit studenty aplikovat znalosti z matematiky a fyziky do oblasti mechaniky. Dále doplnit jejich dovednosti o principy a potřebné výpočty pro řešení úloh v oboru mechanika. Seznámit je s aplikací oboru pružnosti a pevnosti se zřetelem pro dimenzování či kontrolu součástí.

Po absolvování modulu student:

 1. orientuje se v základech strojnictví, zná základní strojní součásti;
 2. orientuje se v oblasti mechaniky, řeší úlohy z jednotlivých částí mechaniky;
 3. zná mechaniku z pohledu Lagrangeových rovnic a umí ji využívat;
 4. orientuje se v oblasti pevnosti-pružnosti se zřetelem na dimenzování strojních součástí.

Kreditů: 5

Cílem modulu je doplnit ucelené vzdělání absolventa VOŠ. Pozornost je věnována tomu, aby se student dokázal zorientovat v základních problémech pracovního a obchodního práva. Aby byl schopen v praxi využívat základní pojmy z oblasti práva a přesně chápal jejich význam. V modulu je kladen důraz na aktualizaci a změny v této oblasti práva.

Po absolvování modulu student:

 1. rozumí základním pojmům používaným v pracovním a obchodním právu;
 2. umí základní teoretické znalosti z pracovního a obchodního práva aplikovat v praxi;
 3. chápe úlohu pracovního a obchodního práva v oblasti podnikání.

Kreditů: 2