Cílem modulu ve druhém ročníku je naučit studenty pracovat s měřicími přístroji elektro, použít vybrané metody měření elektrických veličin a zpracovávat protokoly o měření. Cílem modulu ve třetím ročníku je naučit studenty měřit základní neelektrické veličiny, pracovat s měřicím strojem, pochopit význam vibrační diagnostiky a prakticky jí používat.

Po absolvování modulu student:

 1. dokáže zvolit správné měřicí přístroje a metodu měření pro daný problém (elektrický i neelektrický);
 2. pracuje s měřícími přístroji;
 3. pracuje s osciloskopem;
 4. zná význam vibrodiagnostiky v systému údržby strojů;
 5. dovede měřit a posuzovat chvění strojů a zařízení;
 6. zpracovává protokol o měření.

Kreditů: 5

Cílem modulu je naučit studenty provozování nevýrobního a výrobního mechatronického systému. Příkladem nevýrobního systému bude teplovodní solární systém, jako výrobní systém bude probrán výukový PVS.

Po absolvování modulu student:

 1. má reálnou představu o provozování fototermického systému;
 2. dovede provozovat PVS.

Kreditů: 5

Cílem výuky je získání řady dovedností z oblasti průzkumu trhu, zpracování anket či správné cenové tvorby u nových výrobků a služeb. Pozornost je při výuce věnována i manažerským dovednostem. Prohlubují se dovednosti komunikace z pozice jak vedoucího pracovníka, tak i zaměstnance. V průběhu celé výuky je kladen důraz na celkový projev studenta a na rozvoj jeho schopnosti komunikovat. Modul je zařazen mezi vyučovací moduly tak, aby doplnil a ucelil vzdělání odborníků – techniků. Vychází se z předpokladu, že absolvent VOŠ daného oboru se v praxi uplatní jako vedoucí pracovník, a k tomu je nezbytné, aby se dokázal správně orientovat na trhu.

Po absolvování modulu student:

 1. dokáže popsat historii vývoje marketingu a managementu ve světě a u nás, zná hlavní osobnosti a nositele vývoje;
 2. ovládá základní pojmy používané v managementu a marketingu i jejich aplikaci do praxe;
 3. je schopen používat základní podnikatelské činnosti, ovládá obsah profese – manager a jeho úlohy v podnikání.

Kreditů: 3