Cílem modulu je uvést studenty do vyšší matematiky, seznámit je s logickou výstavbou matematiky, s matematickou logikou a s lineární algebrou a poskytnout jim matematický aparát potřebný pro výpočty v odborných modulech. Cílem není mechanické naučení konkrétních definic a vět, ale rozvíjení myšlenkového aparátu, systematického postupování při řešení problémůa práce s literaturou, což je pro technika nezbytné.


Po absolvování modulu student:
  1. řeší logické úlohy v odborných modulech;
  2. umí formulovat danou úlohu pomocí vektorů a matic;
  3. řeší maticové a vektorové úlohy (soustavy lineárních rovnic);
  4. umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen přemýšlet nadproblémy a navrhovat jejich řešení;
  5. aplikuje získané dovednosti v dalších modulech.

Kreditů: 11