Cílem výuky je získání řady dovedností z oblasti průzkumu trhu, zpracování anket či správné cenové tvorby u nových výrobků a služeb. Pozornost je při výuce věnována i manažerským dovednostem. Prohlubují se dovednosti komunikace z pozice jak vedoucího pracovníka, tak i zaměstnance. V průběhu celé výuky je kladen důraz na celkový projev studenta a na rozvoj jeho schopnosti komunikovat. Modul je zařazen mezi vyučovací moduly tak, aby doplnil a ucelil vzdělání odborníků – techniků. Vychází se z předpokladu, že absolvent VOŠ daného oboru se v praxi uplatní jako vedoucí pracovník, a k tomu je nezbytné, aby se dokázal správně orientovat na trhu.

Po absolvování modulu student:

  1. dokáže popsat historii vývoje marketingu a managementu ve světě a u nás, zná hlavní osobnosti a nositele vývoje;
  2. ovládá základní pojmy používané v managementu a marketingu i jejich aplikaci do praxe;
  3. je schopen používat základní podnikatelské činnosti, ovládá obsah profese – manager a jeho úlohy v podnikání.

Kreditů: 3

Povinně volitelný