Cílem modulu je ověření teoretických znalostí a především upevnění a prohloubení získaných dovedností přímo na pracovišti. Kromě vlastní odbornosti musí být pozornost věnována reálnému prostředí firmy – organizaci, způsobu řízení, toku informací a materiálu, personálním a sociálním záležitostem, zabezpečení kvality a produktivity práce, vztahu k veřejnosti a další. Neméně důležitý je rozvoj komunikačních aktivit s odborníky z praxe, se zákazníky, zástupci spolupracujících firem v rozsahu odborných kompetencí. Dalším cílem je vytvoření a nalezení podmínek pro stanovení i vlastní zpracování absolventské práce studenta, zejména v badatelsko-empirické části.

Po absolvování modulu student

V rámci odborného zaměření

  1. dokáže aplikovat teoretické znalosti;
  2. rozumí firemní dokumentaci, která je podkladem pro řešení úlohy;
  3. je schopen prakticky zvládnout zadaný úkol v prostředí dané firmy při respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a případných vnitřních norem;
  4. umí vhodně jednat a komunikovat se spolupracovníky ve firmě i s případnými zákazníky;
  5. dovede se orientovat v prostředí firmy a zabezpečit základní náležitosti, které vyplývají ze zaměstnaneckého vztahu.

V rámci absolventské práce

  1. orientuje se v zaměření výrobků a služeb firmy; provede analýzu portfolia firmy a vybere si téma absolventské práce; k danému projektu shromáždí potřebné firemní i vědecké informace;
  2. stanoví hypotézy, zpracuje náčrt (skicu) projektu a písemný plán tvorby absolventské práce s vyznačením významných kontrolních bodů;
  3. s využitím konzultací u expertů firmy zpracuje teoretická východiska;
  4. provede odborné empirické bádání vybraného produktu (jevu) firmy;
  5. s využitím znalostí z modulu Tvorba technických zpráv student zpracuje absolventskou práci do konečné podoby, verifikuje hypotézy, vytvoří dvojjazyčnou anotaci a provede ukončení. S pomocí pracovníků firmy provede vyhodnocení projektu ve smyslu možností využití výsledků práce ve firmě.

Kreditů: 10 + 10