Modul řeší problematiku základních strojních prvků a jednoduchých strojních mechanismů. Studenti se seznámí s navrhováním a použitím spojovacích součástí a spojů, základních konstrukčních prvků, jejich uložením, mechanickými převody točivého pohybu a kinematickými mechanismy. Umožní jim tak podstatně rozšířit jejich možnosti při navrhování, konstrukci, výrobě nebo obsluze mechatronických zařízení. Modul je především určen absolventům oborů s nižším strojařským zaměřením pro zvýšení jejich odbornosti a dovedností.

Po absolvování modulu student:

  1. má základní vědomosti o principech a konstrukci spojů se silovým, tvarovým a materiálovým stykem, ovládá základní výpočty parametrů jednotlivých druhů spojů a umí navrhnout a nakreslit základní typy spojů;
  2. zná charakteristiku nosných a hybných hřídelí; jejich konstrukci, výpočet a používané materiály;
  3. má základní vědomosti o principech; účelu, rozdělení a vlastnostech ložisek, podmínky a možnosti použití kluzných a valivých ložisek, včetně jejich mazání a utěsnění;
  4. má základní vědomosti o principech; účelu a druzích spojek a brzd, a zná podmínky a zásady jejich použití;
  5. má základní vědomosti o principech; účelu a rozdělení mechanických převodů a zná konstrukci, funkci a použití převodů – třecích, řemenových, řetězových a ozubených;
  6. má základní vědomosti o rozdělení a struktuře kinematických mechanismů a umí popsat skladbu a funkci šroubového, kloubového, klikového a vačkového mechanismu.

Kreditů: 5

Povinně volitelný