Cílem modulu je, aby si student osvojil doporučenou strukturu absolventské práce, metodiku tvorby respektující pravidla pro zpracování odborných prací (vědecké komunikace) včetně pravidel bibliografické citace a citační etiky. Současně modul zajistí, aby si student vybral (nebo mu bylo zadáno) téma absolventské práce, seznámil se se svým vedoucím práce a dohodli se na řešeném problému a očekávaném výsledku. Jsou stanoveny cíle absolventské práce a postupy tvorby k jejich dosažení.

Po absolvování modulu student:

  1. umí používat bibliografické citace v souladu s normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2;
  2. ctí zásady citačních pravidel a citační etiky, respektuje §31 Z č.121/2000Sb. O právu autorském;
  3. sestaví formálně i obsahově správně stránku s citacemi Literatura/Soupis bibliografických citací (Použité zdroje);
  4. pochopí doporučenou strukturu absolventské práce a aplikuje znalosti na přípravu své práce;
  5. zpracuje předběžný návrh zadání absolventské práce, který obsahuje téma, název a cíl absolventské práce, řešený problém a očekávané výsledky;
  6. zná vedoucího své absolventské práce a je s ním závazně dohodnut na postupu své práce.

Kreditů: 1