Student po upevnění gramatické struktury jazyka na pokročilé úrovni dokáže s jistotou komunikovat v cizím jazyce o klíčových problémech odbornosti. Orientuje se v kulturních, ekonomických a politických souvislostech, zná hospodářský význam anglicky hovořících zemí. Umí zpracovat odborný text, základní obchodní korespondenci, volně tlumočit v odborném jazyce. Je schopen shrnout v mateřském jazyce cizojazyčné sdělení a naopak zprostředkovat obsah českého dokumentu cizinci. Na základě získaných vědomostí dokáže v cizím jazyce zpracovat vlastní odborně zaměřený projev (v písemné nebo ústní formě). Využívá aktivně jazykové příručky, slovníky.

Po absolvování modulu student:
  1. umí se vyjadřovat o obecných tématech, dokáže odvozovat neznámý význam na základě kontextu;
  2. je schopen číst odborné texty a rozumí jim, dokáže vyhledat důležité informace;
  3. umí prezentovat vlastní myšlenky, dovede reagovat na nepřipravené události;
  4. rozumí zkratkám, symbolům;
  5. umí hovořit o svém oboru nebo zaměření;
  6. je schopen sestavit obchodní dopis, krátký návod nebo popis výrobku.

Kreditů: 5