Absolvent vzdělávacího programu 26-41-N/.. Elektrotechnika – mechatrnonické systémy získá znalosti v interdisciplinární problematice mechatronických systémů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenstvíkomplexní automatizace a výpočetní techniky. Charakteristickým rysem absolventa není pouhé mechanické používání naučených vědomostí a získaných dovedností, ale rozvíjení myšlenkového aparátu a systematického po­stupování při řešení problémů, které je pro technika nezbytné.

V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení zkoušky z absolutoria takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Zaměření MECHATRONIKA
 • Absolvent navrhuje stroje, zařízení, prvky a komponenty do výrobního i nevýrobního systému.
 • Absolvent obsluhuje a udržuje v provozu výrobní či nevýrobní systémy.
 • Absolvent diagnostikuje provozní stavy a závady stroje nebo zařízení, navrhuje potřebná nápravná opatření.
 • Absolvent řeší úlohy z oblasti řízení a regulace.
 • Absolvent pracuje s odbornou dokumentací, vytváří ji a umí ji prezentovat.
 • Absolvent vede pracovní tým složený z odborníků různých profesí a ustavený ke splnění úkolů v oblasti regulace a automatizace.
 • Absolvent je schopen založit malou a střední firmu a samostatně podnikat.
Zaměření INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA
 • Absolvent řeší úlohy z oblasti procesního řízení.
 • Absolvent řeší úlohy z oblasti návrhu řízení a regulace.
 • Absolvent pracuje s výpočetní technikou a programuje.
 • Absolvent pracuje s odbornou dokumentací, vytváří ji a umí ji prezentovat.
 • Absolvent vede pracovní tým složený z odborníků různých profesí a ustavený ke splnění úkolů v oblasti regulace a automatizace.
 • Absolvent je schopen založit malou a střední firmu a samostatně podnikat.
Zaměření AUTOMATIZACE V ENERGETICE
 • Absolvent navrhuje stroje, zařízení, prvky a komponenty z oblasti elektroenergetiky.
 • Absolvent navrhuje stroje, zařízení, prvky a komponenty do výrobního i nevýrobního systému.
 • Absolvent obsluhuje a udržuje v provozu výrobní či nevýrobní systémy.
 • Absolvent diagnostikuje provozní stavy a závady stroje nebo zařízení, navrhuje potřebná nápravná opatření.
 • Absolvent řeší úlohy z oblasti řízení a regulace.
 • Absolvent pracuje s odbornou dokumentací, vytváří ji a umí ji prezentovat.

Uplatnění absolventa

Předchozí průprava (střední odborná škola) a  na to navazující komplexní vzdělání VOŠ zajistí absolventům kvalifikaci odpovídající požadavkům na odbornou zdatnost a profesní odbornost náročných technických profesí i ideální připravenost ke studiu ve vysokoškolském magisterském studiu technického směru.

Absolvent vzdělávacího programu 26-41-N/.. Elektrotechnika – mechatronické systémy se může uplatnit především v povoláních oborů elektrotechnických činností, strojírenských činností, informačních technologií, obchodu, managementu i administrativních a správních činností v následujících oborech činností a pracovních pozicích:

Obor elektrotechnických činností:

 • Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu
 • Samostatný elektrotechnik manažer provozu
 • Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
 • Samostatný elektrotechnik projektant
 • Samostatný elektrotechnik technolog

Obor strojírenských činností:

 • Samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník
 • Samostatný strojírenský technik řízení jakosti
 • Samostatný zkušební technik

Obor navrhovatel regulačních a řídicích systémů:

 • Návrh, instalace a oživování řídicích systémů.
 • Analýza chování systémů, jejich vizualizace a návrh regulátorů.
 • Provádění autorského dozoru ve fázi realizace projektu.

Obor energetik distribuce elektrické energie:

 • Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy
 • Samostatný technik dokumentace TIS a GIS
 • Samostatný technik energetického dispečinku
 • Samostatný technik provozu distribuční soustavy
 • Samostatný technik správy elektrické sítě

Obor energetik výroby elektrické energie:

 • Samostatný technik provozu elektrárny

Obor  energetik výroby tepelné energie:

 • Samostatný technik provozu teplárny

Obor programátor:

 • Samostatný programátor

Obor správních činností:

 • Specialista metrologie

Obor obchodu:

 • Samostatný odbytář

Obor managementu:

 • Obchodní manažer

Naposledy změněno: Sunday, 2. July 2017, 15.07