Vzdělávání probíhá v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 10/2005 Sb. v plat­ném znění. Vzdělávací program je tříletý a ukončuje se absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").

Absolvent vzdělávacího programu 26-41-N/.. Elektrotechnika – mechatronické systémy získá znalosti v interdisciplinární problematice mechatronických systémů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizacevýpočetní techniky. Charakteristickým rysem absolventa není pouhé mechanické používání naučených vědomostí a získaných dovedností, ale rozvíjení myšlenkového aparátu a systematického po­stupování při řešení problémů, které je pro technika nezbytné.

Obsah vzdělávacího programu je rozpracován do modulůkreditním systémem hodnocení. Moduly jsou vyučovány typicky metodou PřednáškaDomácí přípravaCvičeníDomácí příprava. Látka je nejprve vyložena na přednášce. Student si ji nastuduje (naučí se základní fakta a dovednosti), tím se připraví na cvičení, kde je látka aktivně a důkladně procvičena (znalosti jsou prohloubeny a korigovány). Poté řeší v rámci domácí přípravy komplexnější úlohu (například i v týmu) k dosažení hlubších dovedností a souvislostí. Více viz jednotlivé modulyprůvodce studenta.

Školní rok má dvě období. V každém období je 16 týdnů výuky a 3 týdny zkouškového období (to je stejné pro denní i kombinovanou formu studia). V 16i výukových týdnech probíhá výuka v denní formě podobně jako na střední škole; v kombinované formě každý pátek obvykle od 13:30 do 19:15, výjimečně (asi dvakrát za období) ve čtvrtek také po 13:30.

Vzdělávací program umožňuje rozšířit odborné i všeobecné vědomosti a dovednosti absolventům středních odborných škol s ukončeným úplným středním odborným vzděláním. Důraz oproti středoškolským oborům je kladen na samostatnost studenta při plnění úkolů, znalost a respektování zásad bezpečnosti práce, práci s technickou dokumentací v české i cizojazyčné verzi, na osvojení požadavků profesní adaptability a ochoty dále se profesně vzdělávat a rozvíjet vlastní myšlenkový aparát a systematické po­stupování při řešení problémů. Dále na dovednosti s ve­dením menších pracovních týmů a systémové zpracování projektů s využitím všech zdrojů in­formací včetně odborných knihoven a prostředků ICT.

Učební plány pro denní formu studia:
Mechatronika Informační a řídicí technika Automatizace v energetice
PDF PDF PDF

 

Učební plány pro kombinovanou formu studia:
Mechatronika Informační a řídicí technika Automatizace v energetice
PDF PDF PDF

 

Navštivte naše laboratoře, ve kterých vzděláváme naše studenty. Prohlédněte si absolventské práce našich absolventů.

Naposledy změněno: Monday, 30. August 2021, 19.13